شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
در اين ميهماني فرهنگي، حتي در صورت تفاوت منظر و اختلاف ديدگاه، براي چند دقيقه در کنار يکديگر به پرسشهاي مشترک مي انديشيم و احرام تفکر مي بنديم، پس آنگاه از يکديگر خواهيم پرسيد: آنچه تو گفتي من شنيدم، آيا تو نيز آنچه من گفتم شنيدي؟

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ من هستم
+ حجاب چيست؟؟؟اگر بخواهيد كسي را به حجاب دعوت كنيد از چه راه و از چه مثالي استفاده ميكنيد؟
اين اتاق راكد مانده؟

شيدا-7

+ *سلامممممممممممممممم*
mp3 player شوکر
گروه حجاب فاطمي
vertical_align_top